භාවනාවවිදර්ශනාව ආයතන වශයෙන්

ආයතන වශයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා