ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා