දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය පින සහ පින් ඵලය

පින සහ පින් ඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close