භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන විරුද්ධ අරමුණක් එන විට මනස ක්‍රියාත්මක වන අයුරු දැකීම

විරුද්ධ අරමුණක් එන විට මනස ක්‍රියාත්මක වන අයුරු දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close