දාන කථාපාරමිතා සසරේ වඩා ඇති ගුණ

සසරේ වඩා ඇති ගුණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close