භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන වැඩී ඇති මට්ටම සහ වැඩෙන්නට ඇති මට්ටම සොයා ගැනීම

වැඩී ඇති මට්ටම සහ වැඩෙන්නට ඇති මට්ටම සොයා ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close