භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන හැම මොහොතකම කර්මස්ථානයක් වඩන්නෙක් වීම

හැම මොහොතකම කර්මස්ථානයක් වඩන්නෙක් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close