භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහචරිතයට අනුකූල කර්මස්ථාන මාර්ගය පිටට පනින සිතිවිලි සොයාගැනීම

මාර්ගය පිටට පනින සිතිවිලි සොයාගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close