නිවනට අදාල කරුනු අදහස් ගලයන මානසිකත්වය පාලනය කිරීම

අදහස් ගලයන මානසිකත්වය පාලනය කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close