නිවනට අදාල කරුනු අවිද්‍යාවෙන් හටගත් දේ නිරෝධ කිරීම

අවිද්‍යාවෙන් හටගත් දේ නිරෝධ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close