නිවනට අදාල කරුනු දස අකුසලය වැසීම

දස අකුසලය වැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close