නිවනට අදාල කරුනු භුක්ති විඳින චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනාව

භුක්ති විඳින චක්ඛු සම්පස්සජා වේදනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා