නිවනට අදාල කරුනු ඇසුරු කර ගොඩනගා ගත් චක්ඛු සම්පස්සය

ඇසුරු කර ගොඩනගා ගත් චක්ඛු සම්පස්සය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා