නිවනට අදාල කරුනු තමා ලඟට ඇදගත් රුපය

තමා ලඟට ඇදගත් රුපය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා