නිවනට අදාල කරුනු තමා ලඟ ඇති ඇස

තමා ලඟ ඇති ඇස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close