නිවනට අදාල කරුනු මාර්ගය වැඩිම

මාර්ගය වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close