නිවනට අදාල කරුනු අැසුරු කිරිම සහ පහ කිරීම

අැසුරු කිරිම සහ පහ කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close