නිවනට අදාල කරුනු විඤ්ඤාණ වැඩිම

විඤ්ඤාණ වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close