නිවනට අදාල කරුනු ධර්මයේ හැසිරීම

ධර්මයේ හැසිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා