නිවනට අදාල කරුනු තන් සුනාත සාධුකං මනසිකරෝත

තන් සුනාත සාධුකං මනසිකරෝත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා