නිවනට අදාල කරුනු ශ්‍රධවණය

ශ්‍රධවණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා