අභිධර්මයචිත්තයසිත ඥාන විප්පයුක්ත

ඥාන විප්පයුක්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close