අභිධර්මයචිත්තයසිත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත

ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close