අභිධර්මයචිත්තයසිත කර්ම විපාක විග්‍රහයක්

කර්ම විපාක විග්‍රහයක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close