අභිධර්මයචිත්තයසිත සසංකාරික සිත

සසංකාරික සිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close