අභිධර්මයචිත්තයසිත දිට්ඨි සම්පයුක්ත

දිට්ඨි සම්පයුක්ත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close