අභිධර්මයචිත්තයසිත සෝමනස්ස සහගත

සෝමනස්ස සහගත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close