අභිධර්මයචිත්තයසිත ලෝභ සිත්

ලෝභ සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close