නිවනට අදාල කරුනුවර්තමානය ඇතිවන විටම නැතිවන දේ

ඇතිවන විටම නැතිවන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close