නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ආර්ය මර්ගයේ ප්‍රතිඵලය

ආර්ය මර්ගයේ ප්‍රතිඵලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close