නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය දහම් බිජයට සාත්තුව කිරීම

දහම් බිජයට සාත්තුව කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close