නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ

ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close