නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය නිරාමිස ප්‍රීතිය ලැබීම

නිරාමිස ප්‍රීතිය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close