නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය චන්දරාගය නැතිකිරීමේ මාර්ගය

චන්දරාගය නැතිකිරීමේ මාර්ගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close