නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය නිවනේ සාරත්වය දැකීම

නිවනේ සාරත්වය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close