නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ලෝකය අසාරයි කියා දැකීම

ලෝකය අසාරයි කියා දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා