පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සංඛාර ගොඩනැගෙන ජවන

සංඛාර ගොඩනැගෙන ජවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා