අභිධර්මයචෛතසික කරන දෙය සහ වෙන දෙය

කරන දෙය සහ වෙන දෙය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close