අභිධර්මයචිත්තය චිත්තක්ෂණ

චිත්තක්ෂණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා