අභිධර්මයචිත්තය වස්තු රූපය

වස්තු රූපය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close