නිවනට අදාල කරුනු ආර්ය විනයේ හුදකලාව

ආර්ය විනයේ හුදකලාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා