නිවන් මගඅස්සාස මරණාසන්නයේ සිටිනා කෙනකුට ධර්මයක් කියන ආකාරය

මරණාසන්නයේ සිටිනා කෙනකුට ධර්මයක් කියන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close