නිවන් මගඅස්සාස ආර්ය විනයේ ආශ්වාස පස්වාස නිරෝධය

ආර්ය විනයේ ආශ්වාස පස්වාස නිරෝධය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close