නිවන් මගඅස්සාස නිවන ආස්වාස කිරීම

නිවන ආස්වාස කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close