නිවන් මගඅස්සාස ලෝකය පස්වාස කිරීම

ලෝකය පස්වාස කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close