නිවන් මගඅස්සාස නිවන සුඛ සේ දැකීම

නිවන සුඛ සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close