නිවන් මගඅස්සාස ලෝකයේ අදීනව දැකීම

ලෝකයේ අදීනව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close