භාවනාවභාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය ඇත නැත යන්න යථාර්ථය දැකීමට

ඇත නැත යන්න යථාර්ථය දැකීමට යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close