ඇත නැත කියන අන්ත දෙක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා