භාවනාවභාවනා කල යුත්තේ ආර්ය අෂඨාංගික මාර්ගය රෙදි හෝදන උදාහරණය තුලින් බොජ්ඣංග වඩන ආකාරය

රෙදි හෝදන උදාහරණය තුලින් බොජ්ඣංග වඩන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා